החברות התומכות באיגוד:

novocure
medtronic
ST
tzamal
ALPHAAMOS GazitAZbrainlabgetter-groupJJMTC
Neopharmshani-tal
AMIMedoc
medtechnica